Triết lý kinh doanh

Đăng ngày 07/02/2020 10:54 AM

Triết lý kinh doanh

  • Chất lượng sản phẩm và dịch vụ quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp.
  • Gia tăng giá trị cho xã hội
  • Khách hàng, nhân viên là mục đích tiến và động lực của sự phát triển bền vững.
  • Lao động sáng tạo là nền tảng của sự phát triển
  • Quan hệ hợp tác, chia sẻ, cam kết và thực hiện cam kết là nền tảng văn hóa doanh nghiệp.
  • Quy tắc Công Ty : Sức khỏe người tiêu dùng là trên hết

Zalo